Şehnaz Tuna, Klinik Psikolog / Online Terapist

KVKK Aydınlatma METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak; özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanırken vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması ve işlenmesi adına sizlere işbu Aydınlatma Metni kapsamında KLİNİK PSİKOLOG ŞEHNAZ TUNA (“Psikolog”) tarafından bazı bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.

 Veri Sorumlusu sıfatına sahip Psikolog, psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanırken sağlamış olduğunuz özel nitelikli ve diğer kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklandığı şekilde, kanuna uygun olarak toplanması ve işlenmesi için kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (danışanın birinci dereceden yakınları ve/veya danışanın talebi halinde özel asistanı, Psikoloğun tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işleyebilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerden, ilgili kişilerin sağlık verileri, ilgilinin açık rızası aranmaksızın ancak kamu sağlığının korunması, psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmeti ile finansmanın planlanması ve yönetim amaçlarıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir. Ayrıca türü fark etmeksizin, tüm özel nitelikli kişisel veriler, kanun gereği ancak KVKK tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması halinde işlenebilir. Kişisel verileriniz Psikolog tarafından sağlanmakta olan psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmeti ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, internet sitesi ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

1- TANIMLAR VE KISALTMALAR:

ŞEHNAZ TUNA (KLİNİK PSİKOLOG)

KİŞİSEL VERİ: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi,

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

VERİ İŞLEYEN: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,

VERİ SORUMLUSU: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,

İNTERNET SİTESİ/SİTE: “https://www.evinizdeterapi.com

Kişisel verileriniz KVKK madde 4’de belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir. Kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak yine aynı madde hükmüne göre aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE BUNLARIN İŞLENME AMAÇLARI:

Aşağıda sayılan özel nitelikli kişisel verileriniz, Psikolog tarafından bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, telesekretere bırakılan sesli mesajlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, online terapi sırasında elde edilen verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz,
 • Seans Bilgileriniz: Seans bilgi notları,
 • Psikoloğa iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Psikolog çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.
 • İnternet sistem kayıtları, kullanıcı oturum bilgileri.

Psikolog tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz, kimliğinizi teyit etme, psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, analiz edilmesi, kalite geliştirme faaliyetinin yerine getirilmesi, randevu almanız halinde randevu hakkında bilgilendirebilme, suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, çalışanların eğitimi ve geliştirilmesi, psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi, memnuniyetinizin ölçülmesi ve arttırılması, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, düzenleyici ve denetleyici kurumlarca talep edilen bilgilerin paylaşılması, sunulan hizmet karşılığında faturalandırma yapılması, finansal mutabakat sağlanması, finansmanın planlanması ve yönetimi kapsamında, sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alması, risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve ilgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin olarak paylaşılan bilgilerin muhafaza edilmesi amaçları doğrultusunda işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz KVKK’nın 4. maddesinde belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir. Kişisel Veriler, KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak yine aynı madde hükmüne göre aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Ancak yasal zorunluluk oluşturduğunda sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerle veya yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak veriler, kesinlikle seans içeriği ile ilgili bütün bilgiler değildir. Seans içerikleri kişiye özel olduğundan bu bilgilerin danışan ile Psikolog arasında kalmasına büyük bir hassasiyetle maksimum özen gösterilecektir.

3- KVKK GEREĞİ KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ARANMAYAN HALLER:

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin açık rızanızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Psikoloğun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, psikoloğun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 8. İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinizi mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, internet sitesinde sunulan hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, süreçlerinin yürütülmesi, hukuki ve teknik güvenliğinin temini ile sunulan hizmetlerin tanıtılması, bilgilendirme için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, danışan memnuniyet araştırmalarının yapılabilmesi, analiz ve iç raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla T.K.H.K., diğer yasal mevzuat kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenmektedir.

4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI VE SÜRELER:

Hizmet alanımıza ait kişisel verileriniz, Psikolog tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Psikoloğun ticari yahut bilimsel stratejilerinin planlanması ve icrası, Psikoloğun ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, konuya ilişkin vekâlet verdiğiniz avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık alınan üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Kişisel verilerin aktarım süreleri kategorilerine göre değişiklik arz etmekte olup, sözleşmesel ilişkinin bitmesinden 5 yıl, 10 yıl ve 20 yıl arasında bitmektedir.

5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİNİN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde, psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yasal çerçevesinde verilebilmesi ve bu kapsamda Psikoloğun akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.

İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için gerekli olması halinde hukuki sebepler dayanak alınarak işlenmektedir.

6- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Dilediğiniz zaman Psikoloğa başvurarak kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

b) Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

c) Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

d) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

e) Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

f) Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya

kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak Psikoloğa iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı; https://www.evinizdeterapi.com adresinde bulunan formu doldurmak suretiyle, veya imzalı taranmış bir nüshasının elektronik posta adresiniz ile gönderilmesi veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun KEP adresine kayıtlı elektronik posta adresiniz ile veya noter aracılığı ile [Caddebostan Mahallesi, Caddebostan Plaj Yolu Sokak, No:12/2 D:2 Kadıköy/İSTANBUL] adresine iletilmesi yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular reddedilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri, Psikolog ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumludur. Kişisel Veri Sahibi, Psikoloğa kişisel verilerini sağladığı diğer kişileri bu bildirim içeriği hakkında bilgilendirecek ve kişisel verilerinin belirtildiği şekilde (transfer ve açıklama dahil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüdür.

İşbu Aydınlatma Metni’nde kanundan, ikincil düzenlemelerden ve kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma Metni’nde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

En son 20.03.2022 tarihinde güncellenmiştir.

KLİNİK PSİKOLOG ŞEHNAZ TUNA